Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Ormen Lange–lisensen utsetter offshore kompresjon

Ormen Lange-lisensen har besluttet å utsette offshore kompresjon på Ormen Lange, og stoppe det pågående arbeidet for konseptvalg.

(Engelsk versjon under) 

Ormen Lange-lisensen har siden 2008 arbeidet mot valg av konsept; enten undervannskompresjon eller kompresjon fra en strekkstagsplattform.  

”Beslutningen om å stoppe pågående arbeid er basert på en oppdatert økonomivurdering som inkluderer ny kostnadsinformasjon om nåværende konsepter, samt oppdatert reservoaranalyse. Nåværende konsepter for offshore kompresjon for Ormen Lange er ikke lønnsomme. Den oppdaterte reservoaranalysen viser også at offshore kompresjon ikke er tidskritisk for utvinningsgraden fra Ormen Lange-feltet”, sier leder i styringskomiteen, Odin Estensen.  

”Olje og gass- industrien har en kostnadsutfordring. Når dette kombineres med usikkerhet om konseptenes modenhet og  størrelsen på produksjonsvolumer, er ikke prosjektet lenger lønnsomt. Ormen Lange-partnerne står fast ved ambisjonen om å maksimere utvinningen fra feltet på en bærekraftig måte. Mer kunnskap vil bli tilgjengelig både fra reservoar og teknologiutvikling de kommende årene og vil danne grunnlag for å vurdere nye kompresjonsalternativer”, sier Estensen. 

”Ormen Lange- lisensen har tro på undervanns kompresjonsteknologi, og ser fortsatt på kvalifiseringen av denne teknologien som viktig for videreutviklingen av Ormen Lange.  Denne teknologien er viktig for pågående og fremtidige prosjekt på norsk sokkel”, sier Estensen. 

Beslutningen støttes av alle Ormen Lange partnerne, unntatt Petoro. 

 

Ormen Lange partnerskap: Shell (operatør 17.81%), Petoro (36.49%), Statoil (25.35%), DONG Energy (14.02%), ExxonMobil (6.34%) 

 

 

 

The Ormen Lange Licence postpones the offshore compression project

The Ormen Lange Licence has decided to postpone the Offshore Compression Project for Ormen Lange, and stop the ongoing concept select work.

The licence has been working towards a concept select decision for offshore compression, either a subsea compression solution or a tension leg platform solution for Ormen Lange since 2008.

“The decision is based on an updated economic assessment incorporating new cost information for  the current concepts and updated analysis of the reservoir. The current concepts do not provide an economic return based on the required capital investment and expected production volumes. The updated reservoir analysis also shows that offshore compression timing is not critical to the ultimate recovery of the field”, says chairman of the Ormen Lange Management Committee, Odin Estensen.

“The oil and gas industry has a cost challenge. This, in combination with the maturity and complexity of the concepts and  the production volume uncertainty, makes the project no longer economically feasible. The Ormen Lange licence remains committed to the ambition of maximizing the ultimate recovery from Ormen Lange in a sustainable manner.  Significant new information both on reservoir  behavior and technology developments will become available in the next few years, and provide basis to re-evaluate new options”, Estensen says.

“The Ormen Lange Licence believes in the subsea compression technology, and still regards the qualification of this technology to be an important stepping stone for the Ormen Lange future development alternatives. Subsea compression technology is a key contributor for ongoing and future field developments on the Norwegian Continental Shelf", Estensen says. 

The decision is supported by all Ormen Lange partners, except Petoro. 

 

 

Ormen Lange Partnership: Shell (Operator 17.81%), Petoro (36.49%), Statoil (25.35%), DONG Energy (14.02%), ExxonMobil (6.34%)