Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Bemanningsreduksjon

I et allmøte i dag er ansatte informert om at det blir reduksjon i bemanningen i Norske Shell.

Norsk:

A/S Norske Shell startet våren 2014 et systematisk arbeid for å styrke konkurranseevnen gjennom kostnadsreduksjoner og tilpasning av organisasjonen til fremtidige oppgaver. Shells opererte felt i Norge står foran en nedadgående produksjon i årene fremover, og en rekke større prosjekter er enten avsluttet eller i ferd med å ferdigstilles, uten at det er planlagt nye tilsvarende store prosjekt i overskuelig framtid. Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke behovet for endringer.

Gjennom det siste året er en rekke tiltak satt i verk for å redusere kostnader. I februar 2015 ble de ansatte orientert om at dette også ville medføre reduksjon i antall stillinger, og i dag er organisasjonen informert om at reduksjonen omfatter ca.120 faste stillinger.

Ca. 100 av disse stillingene er lokalisert ved hovedkontoret i Risavika ved Stavanger. Ca. 20 er knyttet til driftsavdelingen i Kristiansund. I tillegg skal A/S Norske Shell redusere antallet innleide medarbeidere og konsulenter med tilsammen ca. 140 i Stavanger, Kristiansund og på Nyhamna. Oppstrømsvirksomheten i Norske Shell har i dag ca 900 ansatte og 350 innleide.

Overtallighet vil bli søkt løst med frivillige ordninger som sluttpakker og tidligpensjon.

-Disse tiltakene er nødvendige for å tilpasse oss aktivitetsnivået vi ser i årene som kommer og for å styrke vår posisjon i konkurransen om spennende nye oppgaver i fremtiden. Vi holder fast ved vår langsiktige ambisjon i Norge, vi tror på fremtidig vekst, og søker derfor aktivt nye muligheter på norsk sokkel, sier administrerende direktør Tor Arnesen.

Styrene i Shell og BG annonserte nylig enighet om betingelsene for en anbefalt fusjon. Dette er en separat prosess, og har ikke påvirket beslutningen som A/S Norske Shell kunngjorde i dag.

English:

In the spring of 2014, A/S Norske Shell started a systematic effort to strengthen its competitiveness and adapt to future activities through cost reductions and organizational changes. Shell’s Norwegian producing fields are facing declining production in the years to come. In addition, a number of major projects are either completed or about to be completed, without new correspondingly large projects planned in the foreseeable future. Falling oil prices have reinforced the need for changes.

Over the past year, a number of measures have been implemented to reduce cost. In February 2015, Shell’s employees in Norway were informed that cost reductions will also require a reduction in the number of employees. Today, staff were informed that the reduction includes approx. 120 permanent positions.

Around 100 of these positions are located in Norske Shell’s headquarters in Stavanger, and approx. 20 are located in the operations department in Kristiansund.

In addition, the number of contractors and consultants will be reduced by approx. 140 positions

in Stavanger, Kristiansund and at Nyhamna. The upstream business of Shell in Norway currently counts approx. 900 Shell employees and 350 contractors.

Redundancies will be sought solved with voluntary schemes like severance packages and early retirement.

“These measures are necessary to adapt our organization to the level of activity we see in the coming years, and to strengthen our competitiveness. We still adhere to our long-term ambition in Norway, and believe in future growth through pursuing new opportunities on the Norwegian shelf” said managing director of Norske Shell, Tor Arnesen.

The Boards of Shell and BG recently announced that they have reached agreement on the terms of a recommended combination. This is a separate process, and has not affected the reduction decision announced by A/S Norske Shell today.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

For further comments, please contact:

Jan Soppeland, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Mobil: +47 93 61 22 22

E-post: jan.soppeland@shell.com

 

Kitty Eide, Kommunikasjonsjef, drift og prosjekt

Mobil: +47 41 50 35 40

E-post: kitty.eide@shell.com

Sideverktøy