Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Nyhamna nærmere gassknutepunkt

Da det endestykket av Polarled nylig ble trukket inn til Nyhamna landanlegg, markerte dette en stor milepæl i anleggets historie. Fra å kun motta gass fra Ormen Lange siden 2007 vil anlegget med Polarled også kunne motta gass fra andre felt via Polarled og dermed bli et gassknutepunkt.
panorama of Nyhamna onshore

Første felt som er planlagt knyttet til Nyhamna er Aasta Hansteen.

Prosjektet «Nyhamna Expansion» omfatter arbeidet som gjøres på landanlegget  på Nyhamna og er operert av Shell, mens leggingen av Polarled er operert av Statoil. I tillegg til å tilrettelegge for Polarled omfatter Nyhamna Expansion utvidelse av kapasiteten på landanlegget, samt installasjon av to landkompressorer for å øke utvinningen fra Ormen Lange feltet. Dette betyr en ny stor prosjektperiode på Nyhamna, med over 1500 ekstra arbeidere på anlegget i 2015.

shell solitaire at Nyhamna

I dag er det kun brønnstrømmen fra Ormen Lange som prosesseres på Nyhamna. Gassen eksporteres til Storbritannia gjennom Langeled, en av verdens lengste undersjøiske rørledninger.  Ormen Lange har de siste årene forsynt Storbritannia med opp til 20% av deres gassforbruk. Eksportrøret har en kapasitet på 84 millioner kubikkmeter per dag, mens anlegget i utgangspunktet er dimensjonert for å prossesere 70 millioner kubikkmeter.

solitaire natt Nyhamna

Den pågående utbyggingen på Nyhamna har som hensikt å fylle den ledige kapasiteten i eksportrøret, og Polarled gir flere felt muligheter til å knytte seg til Nyhamna. Det legges også til rette for at andre fremtidige felt kan knytte seg til Nyhamna gjennom Polarled.

Sideverktøy