Jump menu

Main content |  back to top

For å hindre ulykker håndterer vi sikkerhet på en systematisk måte, og innfører enklere og tydeligere krav som er lettere for folk å forstå og følge.
Alle selskaper og fellesforetak under Shells driftsmessige kontroll må håndtere sikkerhet i tråd med våre forpliktelser og praksiser innen HMS og sosiale prestasjoner, eller tilsvarende praksiser. Disse understøttes av obligatoriske manualer som dekker emner som personlig sikkerhet, veisikkerhet og prosessikkerhet.

Vi arbeider for å holde våre ansatte og entreprenører trygge ved å fokusere på regeloverholdelse og håndtering av de kulturelle elementene som kan føre til usikker atferd. I 2007 offentliggjorde vi målet vårt om null dødsulykker og ingen betydelige uhell knyttet til driften.
Blant de ansatte utvikler vi lederskapsferdigheter innen sikkerhet, belønner gode prestasjoner og blir stadig bedre på å kontrollere at reglene følges.

Våre obligatoriske ”tolv regler som redder liv” underbygger det de ansatte og entreprenørene må vite og gjøre for å hindre alvorlige skader eller dødsulykker, slik som å bruke sikkerhetsbelte. De som bryter reglene, risikerer disiplinærtiltak.

Shells tolv regler som redder liv

Arbeid med gyldig arbeidstilatelse når det er påkrevd.

Arbeid med gyldig arbeidstilatelse når dette er påkrevd.

Innhent tillatelse før inntreden til trange innesperrede steder.

Skaff deg autorisasjon før du går inn på et begrenset område

Utfør gassprøver når det er nødvendig

Utfør gassprøver når det er påkrevd.

Bekreft isolering før arbeidet starter og bruk angitt verneutstyr.

Bekreft isolasjon før arbeidet begynner, og bruk spesifisert verneutstyr.

Innhent tillatelse før du overstyrer eller frakobler sikkerhets-kritisk utstyr

Skaff deg autorisasjon før du tilsidesetter eller deaktiverer sikkerhetskritisk utstyr.

Beskytt deg mot fall når du jobber i høyder

Beskytt deg mot fall når du arbeider i høyden.

Ikke gå under hengende last

Ikke gå under en hengende last.

Ikke røyk utenfor fastlagte røykeområder

Ikke røyk utenfor angitte røykeområder.

Ikke bruk alkohol eller narkotika mens jobber eller kjører

Alkohol eller rusmidler skal ikke kombineres med arbeid eller kjøring.

Ikke bruk mobiltelefonen mens man kjører og ikke overskrid fartsgrensen

Ikke bruk telefonen når du kjører, og ikke bryt fartsgrensen.

Bruk sikkerhetssele

Bruk sikkerhetssele.

Følg fastlagt reisestyringsplan

Følg foreskrevet reiseforvaltningsplan.

Sideverktøy