Jump menu

Main content |  back to top

For å hindre ulykker håndterer vi sikkerhet på en systematisk måte, og innfører enklere og tydeligere krav som er lettere for folk å forstå og følge.
Alle selskaper og fellesforetak under Shells driftsmessige kontroll må håndtere sikkerhet i tråd med våre forpliktelser og praksiser innen HMS og sosiale prestasjoner, eller tilsvarende praksiser. Disse understøttes av obligatoriske manualer som dekker emner som personlig sikkerhet, veisikkerhet og prosessikkerhet.

Vi arbeider for å holde våre ansatte og entreprenører trygge ved å fokusere på regeloverholdelse og håndtering av de kulturelle elementene som kan føre til usikker atferd. I 2007 offentliggjorde vi målet vårt om null dødsulykker og ingen betydelige uhell knyttet til driften.
Blant de ansatte utvikler vi lederskapsferdigheter innen sikkerhet, belønner gode prestasjoner og blir stadig bedre på å kontrollere at reglene følges.

Våre obligatoriske ”tolv regler som redder liv” underbygger det de ansatte og entreprenørene må vite og gjøre for å hindre alvorlige skader eller dødsulykker, slik som å bruke sikkerhetsbelte. De som bryter reglene, risikerer disiplinærtiltak.

Shells tolv regler som redder liv

Arbeid med gyldig arbeidstilatelse når dette er påkrevd.

Skaff deg autorisasjon før du går inn på et begrenset område

Utfør gassprøver når det er påkrevd.

Bekreft isolasjon før arbeidet begynner, og bruk spesifisert verneutstyr.

Skaff deg autorisasjon før du tilsidesetter eller deaktiverer sikkerhetskritisk utstyr.

Beskytt deg mot fall når du arbeider i høyden.

Ikke gå under en hengende last.

Ikke røyk utenfor angitte røykeområder.

Alkohol eller rusmidler skal ikke kombineres med arbeid eller kjøring.

Ikke bruk telefonen når du kjører, og ikke bryt fartsgrensen.

Bruk sikkerhetssele.

Følg foreskrevet reiseforvaltningsplan.

Sideverktøy