Jump menu

Main content |  back to top

Landanlegget til Ormen Lange er utformet med tanke på å redusere sannsynlighet for lekkasjer og ulykkesituasjoner.

Sikkerhetstiltakene består blant annet av systemer som sørger for automatisk nedstenging og brannslokking ved lekkasjer eller brann. Anlegget er også utstyrt med målere og sensorer som skal avdekke uregelmessigheter i systemene.

For å redusere muligheten for skader er Ormen Lange-anlegget også plassert i god avstand fra bebyggelse. Det er satt opp sikkerhetssoner rundt anlegget på alle kanter, for å sikre at eventuelle uønskede hendelser ikke skal påvirke naboer. 

Alltid beredt
Som operatør av Ormen Lange er det A/S Norske Shell som har beredskapsansvaret for anlegget på Nyhamna og boreoperasjonene i Norskehavet.

En omfattende beredskapsorganisasjon er til en hver tid er beredt til å mobilisere dersom en ulykke skulle inntreffe. Beredskapsorganisasjonene i Kristiansund og på Nyhamna øver flere ganger i året på ulike ulykkescenarioer for å best mulig kunne håndtere eventuelle ulykker og uønsket hendelser.

I disse øvelsene deltar også ulike myndighetsinstanser som politi og ambulansetjenester, samt beredskapsorgan som blant annet Hovedredningssentralen og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Dersom en ulykke skulle inntreffe, kan dette medføre en økning i trafikken, blant annet av utrykningskjøretøy.

De som bor nærmest anlegget kan i slike tilfeller høre forskjellige alarmer.

Alarmene gjelder kun mennesker som befinner seg inne på anlegget.

Alarmene blir også brukt under øvelser.

Ved hendelser hvor det er behov for å varsle et større antall personer, som naboer og ansatte, på kort tid benyttes Shells notifikasjonssystem (SNS – varslingssentral).

Dersom en stor ulykke skulle inntreffe vil dette medføre en økning i trafikken, blant annet av utrykningskjøretøy.

Folk i området bes i slike tilfeller om å forholde seg rolig og ikke medvirke til unødvendig trafikk på veiene til Nyhamna.

Skuelystne kan forstyrre redningsmannskapet, og barn bør spesielt holdes unna veiene i en slik situasjon.

Landanlegget på Nyhamna er utstyrt med et 65 meter høyt flammetårn. Dette er anleggets sikkerhetsventil.

Skulle det oppstå en uønsket situasjon på anlegget er det behov for å redusere gasstrykket i anlegget raskt, og det gjøres ved å brenne av gassen i flammetårnet.

Flammen kan bli opp til 100 meter ut fra toppen av tårnet. Ved høyt trykk kan det også komme en lyd som minner om en jetmotor. Normalt varer dette kun i kort tid (under en time).

Planlagt fakling varsles gjennom en kunngjøring i avisen Romsdals Budstikke og via opplysningstelefonen.

Det kan også oppstå mindre driftsforstyrrelser som krever bruk av fakkelen, som man ikke rekker å forhåndsvarsle.

Ormen Lange landanlegg har en opplysningstelefon for å varsle om planlagt og ikke-planlagt fakling på anlegget.

Telefontjenesten er opprettet for at naboer skal kunne finne ut om eventuell fakling som pågår på landanlegget er planlagt eller ikke, og for å høre om anleggets status under fakling.

Telefontjenesten er i tillegg programmert til å opplyse innringere dersom anlegget går inn i en større beredskapssituasjon. Tjenesten vil ikke gi informasjon om status eller omfang av en slik hendelse.

Telefonnummeret til opplysningstjenesten er +47 71 17 82 82.