Jump menu

Main content |  back to top

Sikkerhets- og opplæringskrav

a) Generelt

LEVERANDØRENS personell skal under opphold på NORSKE SHELLS offshore installasjoner opptre i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for installasjonen.

b) Beskyttelsesutstyr

LEVERANDØRENS personell skal til enhver tid benytte slikt beskyttelsesutstyr som måtte passe for den aktuelle situasjon som:

 • Hjelm, hansker, vernesko og vernebriller
 • Brannsikker kjeledress
 • Godkjent overlevningsdrakt (kan leies på heliport)

Hvis ikke annet er avtalt skal LEVERANDØREN selv utstyre sitt personell med beskyttelsesutstyr.

c) Sikkerhetstrening

For personell som skal overnatte på Draugen-plattformen gjelder følgende krav til trening:


 1. Grunnleggende sikkerhetsopplæring: 5 dager
 2. Draugen bedriftsinterne kurs: 2 dager
  Plattformevakuering
  Helivelt
  Teori
 3. Grunnleggende sikkerhetsopplæring: repetisjon: 2 dager

Det er LEVERANDØRENS ansvar å sikre at dennes personell følger de ovenfor nevnte regler.

NORSKE SHELL har avtale med Nutec om ovenfor nevnte kurs. For å sikre tilgang må LEVERANDØREN reservere plass i god tid.

d) LEVERANDØREN skal opprettholde dokumentasjon for alt sikkerhetsutstyr. LEVERANDØREN skal også gjennomføre de inspeksjoner av arbeid, utstyr og redskaper som anses nødvendig for å opprettholde fullt tilfredsstillende sikkerhet og arbeidsmiljø. NORSKE SHELL forbeholder seg rett til selv å inspisere LEVERANDØRENS aktiviteter og LEVERANDØREN skal da yte nødvendig assistanse.

e) LEVERANDØRENS personell skal delta i sikkerhetsmøter arrangert av NORSKE SHELL eller NORSKE SHELLS andre leverandører som opererer rigg eller installasjon. LEVERANDØRENS personell oppfordres til aktivt å delta i møtene ved selv å ta opp saker som kan ha betydning for sikkerheten.

f) LEVERANDØRENS personell skal etterleve sikrings og sikkerhetsregler på heliport, under helikopterflyging og ved ankomst offshore. Dette inkluderer sikkerhetssjekk, oversendelse av personlig informasjon, bruk av overlevningsdrakt under flyging etc.

g) LEVERANDØREN skal rapportere enhver hendelse som har påført eller kunne ha påført skade på personell eller utstyr inkludert alle førstehjelpstilfeller og nestenuhell i henhold til prosedyre for skaderapportering. LEVERANDØREN skal samarbeide i forbindelse med skadeetterforskning.

LEVERANDØREN skal gi beskjed til NORSKE SHELL når skadet personell returnerer til arbeidet etter tidstapskade.

h) LEVERANDØREN skal på forespørsel fra NORSKE SHELLS helsetjeneste skaffe til veie medisinsk informasjon for personell som er blitt skadet. Dette gjelder også hvis personellet antas å ha vært eksponert for skadelige kjemikalier, støy, etc.

Krav til transport av materiell og utstyr

LEVERANDØRENS utstyr og redskaper som skal brukes offshore skal være i henhold til gjeldende krav for bruk på norsk kontinentalsokkel og skal være gjenstand for NORSKE SHELLS godkjennelse før transport til installasjonen.

Når materiell eller utstyr skal transporteres offshore, skal LEVERANDØREN sende følgende opplysninger per telefax til NORSKE SHELLS base eller heliport:

 • ordrenummer
 • kvantitet og beskrivelse av utstyret
 • NORSKE SHELLS representant for arbeidet
 • Navn på installasjonen og hvor utstyret skal brukes
 • Liste over elektrisk utstyr
 • Liste over evt. radioaktive og eksplosive materialer
 • Liste over alle kjemikalier m helsefare, ref. OLF datablad som skal medsendes.
 • Evt. spesielle krav til pakking og transport

LEVERANDØREN er ansvarlig for pakking og merking av utstyr ihht. NORSKE SHELLS standardkrav. Videre skal LEVERANDØREN sikre at relevant dokumentasjon ihht. NORSKE SHELLS krav er vedlagt forsendelsen og at utstyr er sertifisert og vedlikeholdt ihht. gjeldende myndighetsregler, NORSKE SHELLS krav samt generelle krav til kvalitetssikring.

Helikoptertransport til Offshoreinstallasjoner

NORSKE SHELL skal levere helikoptertransport for LEVERANDØRENS personell mellom heliport og offshoreinstallasjon.

LEVERANDØRENS personell skal etterleve NORSKE SHELLS prosedyrer for slik transport, samt de lover og regler som ellers gjelder.

På helikopterbasen skal LEVERANDØRENS personell kunne dokumentere følgende info til NORSKE SHELLS representant:

 • LEVERANDØRENS navn
 • Navn på arbeidsgiver hvis dette ikke er LEVERANDØREN
 • ID -kort
 • Sertifikater for relevante sikkerhetskurs
 • Helsesertifikat
 • Pass og arbeidstillatelse (utenlandsk personell).

Forsikring

LEVERANDØREN skal for offshoreoppdrag forsikre sitt personell mot ulykker med minimum dekning på førtiåtte (48) G for ulykkesmessig påført død eller varig uførhet, hvor G er grunnbeløpet i folketrygden.

Offshore arbeid

LEVERANDØRENS personell skal ved opphold offshore være forberedt på å arbeide ordinær arbeidstid på 12 timer samt tillatt overtid ihht. norsk lovgivning.

Ansvar for reise og tilhørende reisekostnader for LEVERANDØRENS personell til mobiliseringsstedet er LEVERANDØRENS.

NORSKE SHELL skal for egen kostnad skaffe transport mellom mobiliseringssted og offshore-installasjon, mat, innkvartering samt helsetjeneste ombord.

I tilfelle LEVERANDØREN utfører tjenester på land i forkant av offshorearbeid, skal eventuelle offshore rater gjelde fra og med arbeidsstart offshore.