infographic for northern lights

– Northern Lights-prosjektet kan bli det første steget mot å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som er nødvendig for å nå de globale klimamålene i Parisavtalen. Utvikling av CCS-prosjekter vil også føre til nye aktiviteter og industrimuligheter for norsk og europeisk industri, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Investeringsbeslutningen er avhengig av en endelig investeringsbeslutning av norske myndigheter og godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (EFTA Surveillance Authority, ESA).

– Dette unike prosjektet åpner opp for avkarbonisering av industri som har begrensede muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Det kan bli det første CO₂-lageret for norsk og europeisk industri, og kan støtte mål om å redusere netto klimagassutslipp til null innen 2050, sier Opedal.

Investeringsbeslutningen avslutter utredningsfasen, der Equinor, Shell og Total samarbeidet tett med norske myndigheter om å gjennomføre tekniske undersøkelser og prosjektplanlegging, bore en bekreftelsesbrønn og utarbeide nødvendige avtaler. Etter at investeringsbeslutningen er tatt, har Northern Lights-partnerne til hensikt å opprette et felles selskap (joint venture). 

De første investeringene vil utgjøre nærmere NOK 6,9 milliarder totalt. Prosjektet vil skape høyst tiltrengte jobber for norsk industri, og det anslås at 57 prosent av investeringene vil gå til norske leverandører.

– Skal samfunnet kunne gjennomføre en rask og god omstilling til et renere energisystem, er CCS en helt avgjørende teknologi. Shell er aktiv i alle deler av CCS-verdikjeden, og Northern Lights styrker vår globale CCS-portefølje. Vi verdsetter lederskapet som norske myndigheter viser med å akselerere utviklingen av verdikjeder for CCS, og tror at Northern Lights-løsningen for transport og lagring av CO2 har potensial til å muliggjøre ytterligere investeringer i fangstprosjekter i Europa, sier Syrie Crouch, Direktør for CCUS globalt i Shell.

– Sammen med våre partnerne, under ledelsen av Norge, tar vi den endelige investeringsbeslutningen for dette første kommersielle kanbontransport- og lagringsprosjektet i Europa, det første av denne industrielle størrelsen for Total. I dag, mer enn noen gang, er vi villige til å øke vår innsats for utvikling av CCS-teknologien, som er viktig for å nå karbonnøytralitet i Europa, og er helt i tråd med Totals nye klimaambisjon om å nå netto nullutslipp innen 2050, sier Philippe Sauquet, president Gas Fornybar og Kraft i Total.

Interesse fra europeiske myndigheter og tredjeparter 

Northern Lights-prosjektet vil bli bygget ut i faser. Fase 1 omfatter kapasitet til transport, injeksjon og lagring av inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land fra industrielle utslippskilder, vil Northern Lights være ansvarlig for at CO2 blir transportert med skip, injisert og lagret permanent om lag 2.500 meter under havbunnen. 

Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. 

Anlegget vil gi mulighet for flere utbyggingsfaser for å øke kapasiteten. Investeringer i de neste fasene vil være avhengig av markedsbehovet fra store CO2-utslippsaktører i Europa.

Equinor har, på vegne av Northern Lights-partnerne, allerede undertegnet ikke-bindende intensjonsavtaler med flere europeiske selskaper om utvikling av verdikjeder for karbonfangst og -lagring. Bindende kommersielle avtaler vil være avhengig av en positiv investeringsbeslutning fra norske myndigheter og for de enkelte tredjepartprosjektene. Dette samarbeidet på tvers av bransjer er en unik løsning som vil gjøre det mulig å håndtere store CO2-volumer som ellers ville ha blitt sluppet ut. Denne nye verdikjeden og infrastrukturen for karbonfangst- og lagringsprosjekter kan bare bli utviklet gjennom samarbeid mellom nasjonale myndigheter og selskaper. 

Dersom prosjektet mottar en positiv endelig investeringsbeslutning fra norske myndigheter i 2020, skal Fase 1 etter planen kommer i drift i 2024. 

Fakta og tall 

Northern Lights

 • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

Fase 1 

 • Fase 1 omfatter kapasitet til å transportere, injisere og lagre inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og lagret permanent om lag 2.500 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Drift 

 • Anleggene skal etter planen komme i drift i 2024.
 • Mottaksanlegget for CO2 skal ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. 
 • Anlegget skal driftes fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden og undervannsanleggene skal driftes fra Oseberg A-plattformen.

Lagring og sted

 • Utnyttelsestillatelse EL001 «Aurora» ble tildelt i januar 2019.
 • Lageret ligger 2.500 meter under havbunnen, sør for Troll-feltet.
 • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret. Brønnen skal brukes til injeksjon og lagring av CO2.
Equinor
Shell Pecten
Total

Historic investment decision for transport and storage of CO₂

Equinor, Shell and Total have decided to invest in the Northern Lights project in Norway's first exploitation licence for CO₂ storage on the Norwegian Continental Shelf. Plans for development and operation have been handed over to the Ministry of Petroleum and Energy. 

"The Northern Lights project could become the first step to develop a value chain for Carbon Capture and Storage (CCS), which is vital to reach the global climate goals of the Paris Agreement. Development of CCS projects will also represent new activities and industrial opportunities for Norwegian and European industries, says Anders Opedal, executive vice president for Technology, Projects & Drilling at Equinor.

The investment decision is subject to final investment decision by Norwegian authorities and approval from the EFTA Surveillance Authority (ESA).

“This unique project opens for decarbonisation of industries with limited opportunities for CO2-reductions. It can be the first CO2 storage for Norwegian and European industries and can support goals to reduce net greenhouse gas emissions to zero by 2050,” says Opedal.

The investment decision concludes the study phase during which the Equinor, Shell and Total worked closely with Norwegian authorities to conduct engineering studies and project planning, drill a confirmation well and develop the necessary agreements. Following the investment decision, the partners intend to establish a joint venture company.

The initial investments will total almost NOK 6.9 billion. The project will generate much needed jobs for Norwegian industry, with an estimated 57 percent of the investment going to Norwegian contractors.

 “CCS is a crucial technology to help society and economies thrive through the energy transition. Shell is active in all parts of the CCS value chain and Northern Lights further strengthens our global CCS portfolio. We appreciate the leadership shown by the Norwegian Government to accelerate the development of CCS value chains and believe that the Northern Lights CO2 transport and storage solution has the potential to unlock investment in capture projects across Europe,” says Syrie Crouch, vice president for CCUS in Shell. 

“Together with our partners, under the leadership of Norway, we are taking the Final Investment Decision for this first commercial-scale carbon transportation & storage project in Europe, the first of this industrial magnitude for Total. Today more than ever we are willing to increase our efforts on the development of the CCS technology which is essential to reach Europe carbon neutrality and is fully part of Total’s new Climate Ambition to get to Net Zero by 2050,” says Philippe Sauquet, president Gas Renewables & Power at Total.

Interest from European authorities and 3rd parties

The project will be developed in phases. Phase 1 includes capacity to transport, inject and store up to 1.5 million tonnes of CO2 per year. Once the CO2 is captured onshore by industrial CO2-emitters, Northern lights will be responsible for transport by ships, injection and permanent storage some 2,500 metres below the seabed.

The CO2 receiving terminal will be located at the premises of Naturgassparken industrial area in the municipality of Øygarden in Western Norway. The plant will be remotely operated from Equinor’s facilities at the Sture terminal in Øygarden and the subsea facilities from Oseberg A platform in the North Sea.

The facility will allow for further phases to expand capacity. Investments in subsequent phases will be triggered by market demand from large CO2 emitters across Europe.

Equinor, on behalf of the partners, has already signed non-binding Memoranda of understanding with several European companies for the development of value chains in carbon capture and storage. Binding commercial agreements will depend on positive investment decision from Norwegian authorities and for individual third-party projects. This cross-industry collaboration is a unique solution and enables handling of large CO2 volumes that would otherwise have been emitted. This new value chain and infrastructure for carbon capture and storage projects can only be developed with cooperation between governments and companies.

If the project receives a positive final investment decision from the Norwegian Government in 2020, Phase 1 is expected to be operational in 2024. 

Facts and figures

Northern Lights

 • The Northern Lights project is part of the Norwegian full-scale carbon capture and storage (CCS) project. The full-scale project will include capture of CO2 from one or two industrial capture sources. The Northern Lights project comprises transportation, receipt and permanent storage of CO₂ in a reservoir in the northern North Sea.

Phase 1 

 • Phase 1 includes capacity to transport, inject and store up to 1.5 million tonnes of CO2 per year. Once the CO2 is captured onshore, it will be transported by ships, injected and permanently stored some 2,500 metres below the seabed in the North Sea.

Operation 

 • The facilities are scheduled to be operational in 2024.
 • The CO2 receiving terminal will be located at the premises of Naturgassparken industrial area in the municipality of Øygarden in Western Norway.
 • The plant will be operated from Equinor’s facilities at the Sture terminal in Øygarden and the subsea facilities from Oseberg A platform in the North Sea. 

Storage and location 

 • Exploitation licence EL001 "Aurora" was awarded in January 2019.
 • Storage is located 2,500 metres below the seabed, south of the Troll field. 
 • In March 2020 the Eos confirmation well was drilled. The well will be used for injection and storage of CO₂.