Prosjektet har som målsetting å opprettholde gassproduksjonen fra Ormen Lange-feltet gjennom økt kompresjonskapasitet ved hjelp av havbunnsbaserte kompressorer.

Formålet med konsekvensutredningen er å legge et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan utbyggingen vil påvirke miljø- og samfunnsinteresser, samt beskrive de muligheter som finnes for å redusere eller unngå negative effekter.

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til fastsatt program og legges herved frem for høring. Høringsperioden er satt til 12 uker.

Kommentarer bes sendt til A/S Norske Shell (NORSKE-Myndighets-Kontakt@shell.com) med kopi til Olje og energidepartementet.

Lenke til dokument