A/S Norske Shell og Ormen Lange-partnerne* har tatt endelig investeringsbeslutning om havbunnskompresjon for norges nest største gassfelt og levert plan for utbygging og drift til Olje og energidepartementet.

Prosjektet er designet for kunne produsere ytterligere 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass fra Ormen Lange. Dette øker feltets utvinningsgrad fra 75 til 85 prosent. Ormen Lange eksporterer sin gass via Langeled til Europa og bidrar dermed til å sikre pålitelig forsyning fra Norge.

To stasjoner med kompressorer som håndterer rikgass skal installeres på havbunnen nær brønnhodene på 900 meters havdyp. Dette øker gasstrømmen fra reservoaret og inn i brønnene. Avstanden mellom land og havbunnskompressorene representerer ny lengderekord på strømkabel til kompressorer under vann.

– Vi er stolte over å ha tatt investeringsbeslutning på et prosjekt som flytter tekniske grenser og som bidrar til å styrke Norges posisjon som et globalt knutepunkt for undervannsindustrien, sier Marianne Olsnes, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Ormen Lange er blant feltene med lavest karbonintensitet i Norge. Feltet er elektrifisert med kraft fra det norske strømnettet og gassen blir prosessert i et lukket system på Nyhamna gassanlegg.

Norsk innhold i prosjektet er anslått til 78 prosent. OneSubsea ble i 2019 tildelt rammeavtale for multifase havbunnskompresjon på Ormen Lange.

– Undervannskompresjon fra Ormen Lange vil bidra med mer enn 40 milliarder kroner i ekstra inntekter til statskassen. Samarbeid med industrien, markedet og myndighetene kombinert med robuste tekniske prosesser og en god dose utholdenhet vil gi et banebrytende, men robust prosjekt, sier Marianne Olsnes.

*Ormen Lange Partnerskap: Shell (operatør), Petoro, Equinor, INEOS og Vår Energi.

Bakgrunnsinfo:

  • Ormen Lange er et gassfelt utbygd som en havbunn-til-land løsning, 120 km fra prosess og eksportfasilitetene på Nyhamna.
  • Gassen eksporteres gjennom Langeled, en1200 km lang rørledning fra Nyhamna til Easington i Storbritannia. Langeled er også knyttet til det norske gasseksportsystemet til Europa.
  • Partnerskap: Shell, operatør 17.8%, Petoro 36.4%, Equinor 25.3%, INEOS 14% og Vår Energi 6.3%.
Olje og energiminister Tina Bru fikk overlevert plan for Ormen Lange Subsea kompresion av Marianne Olsnes.
Olje og energiminister Tina Bru fikk overlevert plan for Ormen Lange Subsea kompresion av Marianne Olsnes. Foto: Ella Ege Bye, OED

English Translation

Final Investment decision for Ormen Lange subsea compression

Ormen Lange to be first gas field to use subsea compression without need for a topside facility.

A/S Norske Shell and the Ormen Lange partners* have taken a final investment decision (FID) on a wet gas subsea compression project at Norway’s second biggest gas field and submitted a Plan for Development and Operation (PDO) to the Ministry of Petroleum and Energy.

The project is designed to unlock an additional 30-50 billion cubic meters of natural gas, increasing Ormen Lange’s overall gas recovery rate from 75 to 85%. This will be fed into the Norwegian gas export system, ensuring a continued and reliable supply to Europe.

A wet gas compressor system will be installed on the seabed at 900m depth close to the wellheads, increasing gas flow from the reservoir into the wells. The 120 km distance from shore to the installations sets a new world record for subsea compression power step-out.

“We are truly proud to take FID on a project which pushes technical boundaries, helping cement Norway’s position as a global subsea industry hub,” said Marianne Olsnes, Managing Director at A/S Norske Shell. “Ormen Lange rank among the lowest carbon intensity fields in Norway, being powered with hydro-generated electricity from the national grid and processed in a closed system at the Nyhamna gas plant.”

Norwegian project content is estimated at 78 percent. In 2019, OneSubsea was awarded the frame agreement for an Ormen Lange subsea multiphase compression system. 

“Ormen Lange Subsea Compression adds more than 40 BNOK extra income to the Norwegian State. It demonstrates how close cooperation in the industry and with the authorities combined with robust technical processes and resilience, has paved the way for a bold, yet robust project,” said Marianne Olsnes.

*Ormen Lange Partnership: Shell (operator), Petoro, Equinor, INEOS and Vår Energi.

Note to Editors:

  • Ormen Lange is a fully subsea-to-beach gas field, located 120 km from the onshore processing and export facility at Nyhamna.
  • The gas is exported through Langeled, a 1200 km pipeline from Nyhamna to Easington, UK, and linked to the Norwegian gas export system to continental Europe.
  • Partnership holdings: Shell, operator 17.8%, Petoro 36.4%, Equinor 25.3%, INEOS 14% and Vår Energi 6.3%.