Operatøren A/S Norske Shell legger med dette frem konsekvensutredning for plan om utbygging og drift av Linnorm med en selvstendig spar-plattform i Norskehavet. Endelig investeringsbeslutning er ikke tatt.

Med den offentlige høringen av konsekvensutredningen iverksatt, vil en sikre at relevante interessenter er informert og involvert i prosjektplanleggingen for Linnorm. Konsekvensutredningen er utformet i henhold til gjeldende krav fra myndighetene. Høringsfristen er satt til 12 uker.

Kommentarer til programmet kan sendes til: A/S Norske Shell (NORSKE-Myndighets-Kontakt@shell.com) med kopi til Olje- og energidepartementet (postmottak@oed.dep.no). Høringsfrist er 30.September 2022.

Lenke til dokument