Jump menu

Main content |  back to top

Klimaendringer og Shell

Verden står overfor en kritisk utfordring: Hvordan kan en dekke det økende behovet for energi som er selve drivkraften i samfunnet, samtidig som en reduserer CO2-utslippene som oppstår som følge av at en bruker denne energien? Shell satser på fire områder:

Energieffektivitet

Ved å lære hvordan vi kan bruke energi på en mer effektiv måte, kan vi ta bedre vare på ressursene og redusere klimautslippene for å ivareta jordkloden vår for fremtiden. Vi er alltid på jakt etter metoder for å gjøre driften  og prosessene  mer energieffektive og redusere CO2-utslippene våre.

Siden 2005 har vi fulgt et program til flere milliarder dollar der målet er å  gjøre den nåværende driften så energieffektiv som mulig. Vi utformer nye prosjekter fra starten av for å sikre effektiv energibruk.

Vi tilbyr også våre kunder produkter og veiledning som kan bidra til at de også bruker mindre energi.

Håndtere følgene for miljøet

Biologisk mangfold

Beskyttelsen av det biologiske mangfoldet er en viktig faktor når vi vurderer et nytt stort prosjekt eller store utvidelser av eksisterende virksomheter. Vi samarbeider med ledende miljøverngrupper, inkludert Wetlands International og International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Hvis et område har et rikt biologisk mangfold, samarbeider vi med lokalsamfunnet og eksperter for å utvikle handlingsplaner for biologisk mangfold.

Vi vurderer også mulige følger for fordelene økosystemer gir, slik som rensing av vann og luft og opprettholdelse av matforsyninger til lokalsamfunn.Forskningsprosjektene vi støtter, omfatter for eksempel hjelp til å identifisere utrydningstruede arter.

 

Hindre utslipp

Utslipp av olje og oljeprodukter kan skade miljøet og sette våre ansatte og nærliggende lokalsamfunn i fare. I løpet av årene har vi redusert utslippsmengdene ved virksomhetene våre som følge av årsaker vi kan kontrollere, som korrosjon eller driftsmessig svikt.

For å bidra til å hindre utslipp fra oljetankere har vi vedtatt kvalitetssikringsstandarder med krav for skipene vi bruker. Vi krever for eksempel at større skip har doble skrog.

 

Renere luft

Vi har iverksatt tiltak for å redusere utslippene av forurensende stoffer som følge av virksomhetene våre. Dette har medført en lang rekke investeringer for å oppgradere anlegg, installere mer rentbrennende utstyr og teknologi for fangst av svoveldioksid.

Redusert vannforbruk

Vi finner frem til innovative metoder for å få mest mulig ut av vannet som trengs til driften vår. Vi designer og driver anleggene våre ved hjelp av avansert teknologi og nye tilnærminger for å bidra til å begrense vannforbruket.

Vårt Pearl GTL-anlegg i Qatar, for eksempel, er designet slik at det ikke trekker ferskvann fra de nedbørsfattige omgivelsene. Schoonebeek-prosjektet i Nederland vil bruke kommunalt avfallsvann om igjen til å lage damp.

Vi er også aktive når det gjelder globale initiativer for å oppfordre til bærekraftig vannforvaltning i privat sektor.

Shell leder for eksempel et prosjekt med World Business Council for Sustainable Development og Universitetet i Utrecht for å utvikle ny metodikk, slik at vi kan anslå mer nøyaktig hvor mye vann som trengs for å produsere energi fra forskjellige kilder - inkludert olje, gass, kull, kjernekraft og biodrivstoff - ved hjelp av forskjellige teknologier og på forskjellige steder.

Befolkningsvekst og økende velstand vil øke det globale behovet for energi, vann og mat de neste ti årene. Situasjonen kan forverres av klimaendringer. Vi forbereder oss på de utfordringene verden og dens ressurser står overfor ved å handle i dag.

Vi samarbeider med andre for å kunne bidra til lokalsamfunn hvor vi har virksomhet på en positiv måte og har som mål å begrense konsekvensene virksomheten vår har på miljøet.

Energi-vann-mat

I Oman bruker vi sivkratt til å rense vann fra operasjonene våre. Verdens energi-, vann- og ernæringssystem er knyttet nøye sammen. I løpet av de neste ti årene vil økende etterspørsel gjøre at det blir mer press på disse livsviktige ressursene. Dette kan forverres av klimaendringer. Industrier og andre sektorer må samarbeide for å takle dette komplekse samspillet, som ofte blir kalt energi-vann-mat-samspillet. 

Shell samarbeider med akademiske miljøer, spesialister fra energi-, vann- og matindustriene, samt med eksperter fra myndighetene og frivillige organisasjoner for å drøfte hvordan vi kan bidra til å møte denne utfordringen. For eksempel fortsetter vi å anvende nye metoder og avanserte teknologier for å redusere mengden ferskvann som vi trenger til operasjonene våre og for å øke energieffektiviteten.

Sideverktøy